Vragen, opmerkingen of een vrijblijvend advies? Tel: 013-5044265
 • Winkelmandje
  0

  Uw winkelwagen bevat geen artikelen.

 • inloggen
  • Gratis verzending vanaf € 100 in NL/BE/DU
  • Kwaliteitswijnen
  • Top Service
  • Delivery in Europe

Verzenden & Retourneren

Artikel 3
3.1 Alle prijzen voor de aangeboden zaken zijn inclusief omzetbelasting (BTW) en andere heffingen die van overheidswege worden opgelegd, maar exclusief handling- en verzendkosten, tenzij anders vermeld of schriftelijk overeengekomen. Prijzen zijn gebaseerd op levering binnen Nederland.
3.2 Alle betalingen dienen te zijn voldaan alvorens tot verzending van de goederen kan worden overgegaan, de factuur wordt bijgesloten.
3.3 Indien de klant in gebreke blijft, behoudt VanLieverlee.nl het recht voor alle kosten aan de klant in rekening te brengen.
3.4 Alle aan de klant geleverde zaken blijven eigendom van VanLieverlee.nl, totdat alle bedragen die de klant verschuldigd is voor de krachtens de overeenkomst geleverde zaken volledig aan VanLieverlee.nl zijn voldaan.

Artikel 4
4.1 Leveringen vinden plaats in veelvouden van 1 fles of meer. De levertijd bedraagt 7 werkdagen tenzij anders vermeld, maar leveren meestal binnen 3 werkdagen.
4.2 Leveringen vinden uitsluitend plaats binnen Europa 
4.3 VanLieverlee.nl rekent standaard € 8.95 bezorgkosten per bestelling tot € 100,-. (mu.v. de waddeneilanden) Wanneer de totale grootte van de individuele order groter is dan € 100,-, vervallen de bezorgkosten.
4.4 De levertijd bedraagt maximaal 7 werkdagen. Van deze levertijden kan worden afgeweken als dat op de site van VanLieverlee.nl expliciet is aangegeven.
4.5 De door VanLieverlee.nl aangegeven levertijden zullen nimmer als fatale termijn te beschouwen zijn, tenzij uitdrukkelijk anders is overeengekomen.
4.6 VanLieverlee.nl maakt bij de fysieke distributie van de bestellingen van de klant gebruik van derde partijen. De bestelling wordt (met uitzondering van zon- en feestdagen) aangeboden. Pakketten die in het geheel niet kunnen worden afgeleverd, worden retour gezonden aan Van Lieverlee in Hilvarenbeek.
4.7 Wanneer de overeengekomen levertijd wordt overschreden, zal VanLieverlee.nl de klant hiervan onmiddellijk schriftelijk (via e-mail) in kennis stellen. In dat geval heeft de klant de bevoegdheid om de overeenkomst te ontbinden door dit schriftelijk aan VanLieverlee.nl te melden.
4.8 Eventueel in het kader van voorgaand artikel reeds door de klant gedane betalingen worden zo spoedig mogelijk nadat VanLieverlee.nl het verzoek tot ontbinding van de overeenkomst heeft ontvangen, teruggestort op de rekening van de klant.

Artikel 5
5.1 VanLieverlee.nl is niet gehouden tot het nakomen van enige verplichting jegens de klant indien zij daartoe verhinderd is als gevolg van een omstandigheid die niet te wijten is aan haar schuld, noch krachtens wet, rechtshandeling of in het maatschappelijk verkeer geldende opvattingen voor haar rekening komt.

Artikel 6
6.1 Het risico tijdens het transport van het door de klant bestelde product is voor VanLieverlee.nl. Op het moment van aflevering van het product, of het moment dat redelijkerwijs als aflevering beschouwd kan worden, gaat het risico van het product over op de klant, behoudens de aansprakelijkheid die wettelijk niet door VanLieverlee.nl kunnen worden uitgesloten.

Artikel 7
7.1 VanLieverlee.nl kan op geen enkele manier aansprakelijk worden gesteld voor misverstanden, beschadigingen, vertragingen of onduidelijkheden in orders en mededelingen ten gevolge van het gebruik van internet of enig ander communicatiemiddel in het verkeer tussen klant en VanLieverlee.nl, voor zover betrekking hebbende op de relatie tussen de klant en VanLieverlee.nl.

Artikel 8
8.1 Nadat de klant het door hem/haar bestelde product heeft ontvangen, heeft de klant het recht om binnen 2 werkdagen na de ontvangst van het product, de onderliggende overeenkomst met VanLieverlee.nl te ontbinden. De klant hoeft hiervoor geen reden op te geven.
8.2 Indien de klant de overeenkomst ingevolge artikel 8.1 van deze voorwaarden wenst te ontbinden, dient de klant dit schriftelijk aan VanLieverlee.nl te melden. De klant dient het product, na overleg met VanLieverlee.nl, te sturen naar een door VanLieverlee.nl vastgesteld retouradres. Het retour gezonden product moet in de originele verpakking worden geretourneerd. De klant dient in dit geval zelf de kosten van en het risico voor het verzenden te dragen.
8.3 Indien de klant reeds enige betaling heeft verricht op het moment dat de klant de overeenkomst heeft herroepen, zal VanLieverlee.nl binnen 7 werkdagen na ontvangst van het retour ontvangen product, opdracht geven tot terugstorting op de rekening van de klant.
8.4 VanLieverlee.nl behoudt het recht voor om geretourneerde producten te weigeren of om slechts een gedeelte van het reeds betaalde bedrag te crediteren, wanneer het vermoeden bestaat dat misbruik van de afkoelingsperiode wordt gemaakt.
8.5 Indien een product wordt geretourneerd dat naar het oordeel van VanLieverlee.nl schade heeft opgelopen die aan een handeling of nalatigheid van de klant te wijten is of anderszins van het risico van de klant komt, zal VanLieverlee.nl de klant hiervan schriftelijk op de hoogte stellen. VanLieverlee.nl heeft het recht om de waardevermindering van het product als gevolg van deze schade van het aan de klant terug te betalen bedrag in mindering te brengen.

< 25 jaar? Laat je legitimatie zien
< 18 jaar verkopen wij geen alcohol

Van Lieverlee verkoopt geen alcohol als je jonger bent dan 18 jaar, omdat dit schadelijk is voor de gezondheid en wettelijk verboden is. Wij willen als groothandel bijdragen aan verantwoord alcoholgebruik.

Bij bezorging van de order kan uw leeftijd gecontroleerd worden.

Ben je 18 jaar of ouder?
Nee
Ja